Door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan onze website. Lees ons privacybeleid voor meer info.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
VAN HOVE GARAGES NV
1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij VAN HOVE GARAGES NV zich als verkoper of hersteller verbindt ingevolge een bestelling. Het aanvaarden van onze offerten, orderbevestigingen, leveringsnota’s en facturen omvat eveneens de goedkeuring van onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing. Alleen wederzijds schriftelijk bedongen afwijkingen zijn geldig. De algemene voorwaarden die op de documenten van de besteller vermeld staan zijn niet tegenstelbaar aan VAN HOVE GARAGES NV. De nietigheid van één of meerdere clausules van onderhavige verkoopsvoorwaarden, brengt dit niet de nietigheid van de andere clausules of het geheel van de algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee.
2. Prijzen
Onze prijzen voor goederen en forfaitaire diensten worden vermeld inclusief btw, doch exclusief bijkomende taksen en kosten (niet limitatief: transport-, verpakkings-, verplaatsingskosten etc.). Alle prijzen vermeld in offertes zijn berekend op grond van de muntkoersen, transporttarieven, verzekeringstarieven, belastingen, taksen, eventuele invoer- en douanerechten en geldende waarden van lonen en materialen die van kracht zijn op het ogenblik waarop de offerte gemaakt is en zijn slechts indicatief. Zij kunnen verschillen naarmate de nodige werken en bijkomende materialen om de beoogde herstelling uit te voeren. Onze offertes blijven geldig gedurende 1 maand tenzij anders uitdrukkelijk vermeld.
3. Bestellingen
Elke bestelling getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzondering voorzien bij Wet. Wie een bestelling plaatst wordt verondersteld daartoe gemachtigd en bevoegd te zijn, derwijze dat VAN HOVE GARAGES NV zich op het door derden of de klant gecreëerde schijnmandaat kan beroepen. De persoon die een voertuig aflevert en herstelling vordert wordt geacht tot betaling van de gevraagde prestaties gehouden te zijn, indien de eigenaar van het voertuig de herstelling om welke reden ook niet betaalt.
4. Levering
De leveringsdatum of -termijn wordt slechts bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van de vooropgestelde termijn zal VAN HOVE GARAGES NV de klant hiervan onverwijld in kennis stellen. De koopwaren en werken worden in onze magazijnen aanvaard. De afhaling houdt aanvaarding der herstelling in. Alle geldige klachten dienen binnen de 8 dagen na afhaling te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn worden de klachten niet meer aanvaard. Bij niet tijdige afhaling zullen per dag vertraging automatisch stallingkosten ten bedrage van 12 EUR / dag aangerekend worden.
5. Herstellingen
De verbintenis om herstellingen uit te voeren is een middelenverbintenis. VAN HOVE GARAGES NV houdt zich het recht voor om binnen het kader van de bestelde herstellingen de nodige meerwerken uit te voeren en bijkomende materialen te gebruiken die aangerekend zullen worden. Indien de nodige meerwerken en bijkomende materialen een meerkost van meer dan 20% opleveren, dan houdt VAN HOVE GARAGES NV zich eraan de klant hierover vooreerst te contacteren m.o.o. het bekomen van de goedkeuring met deze meerwerken en/of bijkomende materialen.
6. Betalingsvoorwaarden
Alle betalingen dienen te gebeuren op de maatschappelijke zetel van VAN HOVE GARAGES NV netto zonder disconto, contant bij afhaling, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald. Bij niet betaling van herstellingen of bestelde goederen, kan VAN HOVE GARAGES NV het recht voorbehouden het voertuig of goederen in bewaringneming te houden tot de volledige betaling is ontvangen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. Het instellen van een klacht door de klant doet geen afbreuk aan de verplichting tot tijdige betaling in hoofde van de klant. Bij gebreke aan tijdige betaling is een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar (met een minimum van 125 euro), tevens zal van rechtswege een conventionele schadevergoeding ad 10% verschuldigd zijn (met een minimum van 125 euro). De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en hierna bedongen intresten en vergoedingen.
7. Netting
In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen partijen automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen partijen steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de partijen doorgevoerde schuldvergelijking.
8. Waarborg, garantie
De waarborg die de verkochte goederen dekt, beperkt zich uitsluitend tot deze uitgedrukt door de constructeur, binnen de grenzen door de constructeur omschreven, en welke VAN HOVE GARAGES NV ontlasten van elke aansprakelijkheid. VAN HOVE GARAGES NV is enkel aansprakelijk ingevolge grove fout of nalatigheid.
9. Bevoegde Rechtbanken
Ingeval van betwisting en bij geschillen over de interpretatie en uitvoering van de overeenkomsten tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd